Lam-ang

LAM-ANG

Historia a Pacasaritaan ti Panagbiag
ni Lam-ang iti Ili a Nalbuan
nga Asaoa ni D.a Ines Cannoyan
iti Ili a Calanutian

Pangroguian a pacasaritaan ti panagbiag ni LAM-ANG iti ili a Nalbuan nga asaoa ni D.a INES CANNOYAN iti ili a Calanutian.

OH, naslag a Dios Espiritu Santo
silaoam apo toy panunotco
tapno mapudnoac ti ipalaoagco
iti historia ti maysa a tao.

Ta idi tiempo nga unana
adda dua nga agasaoa
nga nabiit pay ti panangaoatda
iti matrimonio a nangina.

Iti pannagna ti aldao
di nagbayag daytoy babain agnginao
ta nadanon ti panagbungan
daydi sacramento nga inaoat dan.

Nadumaduma nga bungbungan
ti inna dita masarsaramsam
salamagui a marabanban
pias quen daldaligan.

Niog pay a lolocoten
bayyabas a pariggalsem
sua quen loloquisen
quet daguitoy met ti inna sidaen.

Pingpinggan quen im-immoco
loslosi quen pocpoclo
leddangan pay quen soso
isoda ti inna cagusto.

Idinto ta magtengna
ti pito a bulan daydi sicugna
napalalo ti ay-ayatda
ta adanin ti panagpasngayna.

Quet idinto ta castan
daytoy babain Namongan
inna dita napanunotan
ta aramidenda a dalagan.

Quinonana dita nga insaoang
ay asaoac nga Don Juan
inca pay coma pumocan
itay aramiden a dalagan.

Rebbengna unayen ita
ti inta panagsagana
cadaguiti maicanada
nga aruaten no sumngay toy bunga.

Tapno ditanto mabiglaan
no madanon ti iroruar nan
adda met saganan a dalagan
a rumbeng a paguiddaan.

Nagrobuat met a napan
ni asaoana a Don Juan
ta idinto a nagtengannan
linicmotna di caoayan.

Sana met pinayapayan
di angin a inna ragutan
todo pay a bomayangabang
ulep arig a teppang.

Quimat quen sal-it agcacamacam
sinirocda di caoayan
casla narabaraban
iti booc di caoayan.

Ay naalas cababain man
no aoitenca nga caoayan
immona daytoy caoayan
quet simmaruno ni Don Juan.

Ta idinto a inna magtengan
di balay a inna inulogan
nagoornos daguitoy caoayan
iti arpad ti arubayan.

Ay asaoac a Don Juan
daytay man tongo ti agdalagan
a sagat quen gasatan
dangla quen bayyabas a inoquisan.

Ay asaoac a Don Juan
ta inca coma gumatang
itay dongdong quen dalican
ta iso ti pagdadangan.

Ti digusco nga agdalagan
quen banga ti maymaysan
tapno adda pangiccan
ti cadcadua ti anactan.

Quet idi mapaaddana amin daguitan
iso met ti ipapanao nan
a simmurong iti carayan
napan idiay bantay cangisitan.

Ta mapan maquidangadang
cadaguiti iggorot a burican
iso met a pasngayen nan
daydi naboquelda a daran.
Aoan ti dida maayaban
a paquicaasian a parteran
ni lacay Marcos a batecan
isoda quen Pasio mayaman.

Quet aoan lat nacapaltot gayam
adda man malaguip nan
daydi baquet nga ar-arucotan
nga aoan pigsat ramramay nan.

Quet idinto ta mapaltot nan
ni inan babain Namongan
maysa a lalaqui ti rimuar
agsao met daytoy ubing itan.

Ay ina ngamin Namongan
ta innacto pabuniagan
ninto Lam-ang ti maipanagan
ti manganac ni lacay Guiddan.

Quet idinto ta nabuniagan
agsaludsod met piman
quen inana a Namongan
ni amana a nagutangan.

Ay ina saludsodec man
no adda amac oenna aoan
no subbotac oenno saan
oenno nasudi met a tinaudan.

Ay anacco ngamin Lam-ang
no ni amam ti cunam
idi addaca pay lat itoy tian
iti pimmanao guiniddatonan.

Iso met ti caaoannan
ta gubat ti inna napanan
a ili ti caiggorotan
iggorot nga burican.

Quinona met ni Lam-ang
ay ina a Namongan
daytoy anacmo palubosam man
ta innac talaoataoan.

Ay, anacco sinanlalaquin Lam-ang
saanca a mapmapan
ta marabanban ta sacam
quet maradagum ta imam.

Ta dica pay la naitanggadan
iti uneg ti siam a bulan
nagpasig laeng a napan
ni sinanlalaquin Lam-ang.

Gubat ti inna napanan
nga ilit caiggorotan
ta napanna talaoataoan
ni amana a nagutangan.

Nangibulsa iti bato ti sagang
casta met ti tangraban
bato pay ti laolaoigan
casta met ti bato ti musang.

Dinalanna ti cabarraoasan
casta met ti caboluan
casta unay ti inna pamayan
daydi motea ti gamayan.

Ta idinto a inna maasitgan
ti longog ti carayan
quet dagusna a naquitan
tay cayo a cadadacquelan.

Isot inda pagraransoan
daguitay iggorot a burican
ta isot inna pagsaedan
ti tao a inna cabacal.

Ioarasna met ti matanan
Quet dagusna a naimatangan
Daytay ramot a tagaang
A mabalin a paglotuan.

Dinagusna a ininnaoan
quet sana pinisocan
daydi bangana a maymaysan
bangat caibaan, mailac-amnat aoan.

Idi addat iti ngalay ti dalan
idi nalpas nga nangan
sangailien daytoy quinnan
nga gracia a pacabsugan.

Inaoid nat calasagnan
impanna met idi siquigan
intogquelna met di gayang
idi ayan ti sacaanan.

Inucsotna met di campilan
idi bucala a pagtalcan
quet nacaridep met ditan
ni sinanlalaqui ni Lam-ng.

Immayto met itattan
iti partaan ni amanan
quet quinonana idi piman
di tinagtagainep ni Lam-ang.

Ay pagayamco a Lam-ang
darasem met ti apan
madamada a ramrambacan
di bangabanga ni amam.

Nabaringcuas met ni Lam-ang
Innalana met daguitoy igam
Quet nagrobuaten a napan
Pagna laeng a pagnan.

Ta idinto can a magteng nan
ti bantay a cangisitan
idiay Mamdili quen Dagman
dimmagus iti tal-laong dan.

Ta inna met naquitan
daydi bangabanga ni amanan
ta napanda met sinarucang
nga impasango iti dayaan.

Ay iggorot a burican
ta sumaludsodac man
no aniat nacabasolan
ni ama a naggapuan
rebbengna a incay bayadan.

Ay pagayam mi a Lam-ang
rebbengna met a subliam
di balay nga inulogam
no saan quet maicaduacan
daydi lalaqui aya nga amam.

Ay iggorot a burican
diac la mapnec gayam
no dacdacay lat caayayam
sica iggorot a capitan.

Sica Bumacas ti pangnaganan
pendaem met a cartaan
dagup ti masacupam
tapno umayda amin agpinsan.

Dardarat quen padang
idiay balbalay idiay nuevan
idiay dogodog quen Tapaan
idiay mamoocan quen caoayan.

Idiay Amangabon quen Gambang
ditoy Lipay quen Caparian
idiay Sumadag quen Lucutan
idiay Tupinao quen Bandan.

Idiay Sambangqui quen Loya
idiay Bacong quen Sasaba
idiay Tebteb quen Bacayaoan
ta idinto a nabilletian.

Ti inilin-ili a cabangibang
ta tumayotoyda piman
nga casla manoc a macorocan
daguiti iggorot a burican.

Apaya unay quet ti ruaydan
ta saan nga ammo ti caadudan
napanna met inaprosan
daydi bato ti laolaoigan.

Limmagto a naminpinsan
ni lalaqui a ni Lam-ang
a napan iti catay-acan
quet pacpacupaquennan.

Daydi quiliquili quen sellang
idi loppo agsidormang
quen tacquiag a caniguid qn canaoan
di lalaqui a Lam-ang.

Ita ta lacubendan
iti ayanna a pangpanganan
rinugianda ngad itan
ti inda panagayayam.

Ni lalaqui a ni Lam-ang
casla tomodo iti sardam
ti agdisso a gayang
aracupenna a mamimpinsan.

Ta casla umaoat iti inapugan
cadaguiti gayang nga agsasal-lupang
idinto ta maibusandan
daguiti igorot a burican.

Ti todos, pica quen gayang
ta dida laeng nadissoan
ni lalaqui aya a ni Lam-ang
quet quinonana cadacuadan.

Bumalesac met itan
ocsotenca a campilan
bucala met a pagtalcan
intagbatna ngarud piman.

Ta daydi dimquet idi campilan
Isot napanna quinnan
Dacquel unay a suman
Tapno dina maoracionan.

Ay iggorot a burican
daanandac ngarud itan
napanna pinayapayan
di angin a mangaragan.

Isut caduana a napan
sa dimmuclos a naminpinsan
casla nagpatpat inambaan
agpadpada a mangan.

Idi agaoid quen agpapan
daydi igam aya ni Lam-ang
naapritda a namimpinsan
ta maysa lat nabunaan.

Ta napanna nagang-angaoan
sananto quet iniggaman
daydi iggorot a burican
ita agcanibusanan can.

Napanna pay guinusingan
napanna pay binoldingan
sananto pay piningodan
apanna pay pinucolan.

Sananto quet inibbatan
daydi iggorot a burican
quet dina la quinaasian
a in nagang-angaoan.

Tapno adda pacaquitaan
ti partesmo quen cabaguiam
quet reppetec met daytoy gayang
toy samsamcot caiggorotan
tapno adda pacaquitaan.

Ita panaoan can
lugar a nagay ayamam
nagrubuaten a napan
ni lalaqui aya ni Lam-ang.

Ta napanna sinangpetan
ni inana a Namongan
ta casla carayan Vigan
ti nagayos a daradan
daguiti iggorot a burican.

Ta idinto can a inna nagtengan
ti ilida a Nalbuan
ay ina ngamin Namongan
ta sumalsaludsudac man
no aniat nacabasolan
ni ama a naggapoan.

Ay anacco ngamin Lam-ang
no ni amam apo ti conam
aoan ammoc a inna guinoraan
ta dicam pay met la nagsubang.

Ay quinona met ni Lam-ang
quen inana a Namongan
ta dusa comat carbengam
naimbag la quet ta napudnoam.

Ay ina ngamin Namongan
patitem ta longgangan
ta umarayat da lattan
daguitay addic a babbalasang
a mamindua nga siam
siam a sagsisiam.

Ta apandac coma golgolan
idiay carayan Amburayan
toy boocco nga ammaragan
ta naatipocpocan
di bacal a nagmalem calman.

Ay ina ngamin Namongan
ta inta man la rautan
daydiay agamang a daan
nga nagadiguit gatasan
nagpannubet a der-an
quen tinubay a bal-ang.

Ay ina ngamin Namongan
alaem met ta arutang
innala met ni Namongan
ta napanna sinagadan.

Di ruangan ti agamang
a quinatayan quen tinacquian
ti ipes quen laoalaoan
ti cabayagnan a di naluctan.

Ta siam a tao-en itan
a dipay narautan
di pagayta a samusam
ibuan quen laguingan.

Lumanog quen lampadan
maratectec quen macan
gaygaynet quen balasang
casta met tay quimmatuday.

Quet idinto ta marautandan
conana cadaguiti napan
ay addic a babbalasang
pendaenyo nga rautan
ti tomonggal maysa a nagan
ta cucuana marautannan.

Quet idinto ta macarautdan
ti nasurok a sangabaar
ay addic a babbalasang
reppetenna aoitennan.

Alaenyo met itay
di surusor a galimban
sumoquit cay met ita beggang
a pangaron iti arutang.

Addic a babbalasang
isobli yonto met ta beggang
ta manayon a patigaan
ta beggang ti paticalang
quet idiay carayan Amburayan
ti intay pagdidigusan.

Ta isot pacadamagan
iti buaya a cadacquelan
ta innac la coma maquiay-ayam
quen buaya a cadadacquelan
quet nagrobuatda met a napan
idiay carayan Amburayan.

Iti iguid daytoy a carayan
ioarasna di matanan
dagusna a naquitan
pinapayapayanda ni Lam-ang.

Quet daydi angin a capigsaan
guimmil-ayab di arutang
iti asuc nacacascasdaao
nagderraao ti i-San Juan.

Nagtaray ti i-Bacnotan
ta cunada met no uram
ta idinto ta dida masebseban
napanna pinayapayan.

Di todo bumayangabang
quen ulep arig a teppang
quimat quen sal-it agcacamacam
saan laeng a naiddepan.

Addic a babbalasang
alaenyo met piman
di sorosor a galimban
ta incay man met caudan
sadac man golgolan
ditoy tengnga ti carayan.

Quet idinto ta magolgolan dan
ni lalaqui a ni Lam-ang
natubaan ti bagsang
simmang-at ti bucotan
udang a raoayraoayan
quet timpao amin a campan
igat a casta nga ruay.

Addic a babbalasang
didac coma segseggaan
ta bumatocac maminsan
ta innac maquiay ayam
quen buaya a cadacquelan
ta incam agpadasan.

Bimmatoc itan ni Lam-ang
saanna a napuntaan
ta bimmaba toy buayan
simmurong met ni Lam-ang
casta met simmurong ni buayan
nagpababa met ni Lam-ang.

Idi ta agquitadan
rinoguianda ti nagdangadang
nacalucsao ni Lam-ang
dinuclosna a naminpinsan
imbucotna daydi buayan
nga imbangcag aya ni Lam-ang.

Ay addic a babbalasang
alaenyo met ta ngipennan
ta dagusenyo a paputican
ta isot anib iti dalan.

Ay addic a babbalasang
no itan quet rebbengnan
nga intay pay met sublian
di balay nga inulogan.

Ay ina ngamin Namongan
ta inca man met ida tangdanan
daguitoy addic nga babbalasang
pisos maysa nga addang
ti agaoid ken agpapan.

Idi ta nalpas dan
ay ina ngamin Namongan
ta inca man met lucatan
dayta despensa a maicaduan
ta iruarmo coma inan
di caoesco a capapatgan.

Ta mamlesac aoan curang
daydi calson a guinalonan
quen bado a sinombraan
pano a sinolsolanan
a napanda sinambirian
daguitay addic a babbalasang.

Quet idi nalpas daytan
ina inca man met lucatan
diay maicatlo a despensan
ta iruarmo met itay
di balitoc a balaoan.

Siam a cacaoicaoan
a bomtac no mainitan
ti init a macayangyang
a mamapudot dapan
a taoid di nagtaoidan
ti apot tumeng quen dapan.

Ta innac coma singdanan
toy purao a caoitan
manocco a carurayan
quen asoc a burburan
pasaqui nga ulayan
a nacaay-ayat ti buyadan.


Ta innac coma maquiay-ayam
idiay ili a Calanutian
ta isot pacadamagan
quen Dona Ines Cannoyan.

A nalinis a balasang
ta siam can a lalabayan
ti inna marugsan
iti maysa la nga sardam.

Ay anacco lalaquin Lam-ang
apo dica mapmapan
ta sicanto la quet a quitan
ti inna pagayatan
ni Dona Ines Cannoyan.

Ta aducan ti babacnang
cacastila can pay ti mapan
quet aoan lat inna paggustuan
sicanto la quet a quitan
ti inna pagayatan
ni Dona Ines Cannoyan.

Ay ina ngamin Namongan
innac laeng a di agcurang
ta innac maquiay-ayam
idiay ili a Calanutian
ta bareng pagayatannac itay
ni Dona Ines Cannoyan.

Ay anacco ngamin Lam-ang
no asaoa apo ti cunam
immaduan a babbalasang
iti uneg daytoy paguilian
mapilipili caman
iti paggustoam quen pagayatam.

Daytoy met ti sinaonan
ni sinanlalaquin Lam-ang
ay ina ngamin Namongan
no dayta ina ti cunam.

Aoan lat innac pagayatan
cadaguita nasaom a babbalasang
ta dinac taltalaanan
ta innac nga di agcurang.

Anacco ngamin Lam-ang
apo dica mapmapan
ta inna canto pay quet suyatan
tay isbo a sinayugan
sicanto ti maas-asian
no incanto mabainan.

Daytoy met ti inna insaoang
tay purao nga caoitan
a manoc nga carurayan
quen pasaqui nga purao.

Ay apo ngamin Namongan
daydi dardarepdep mi idi calman
manugangmo nga di agcurang
ni Dona Ines Cannoyan.

Ina ta lana iruarmo man
daydi lana nga casinglag idi kalman
ta innac coma lanaan
toy manocco a carurayan
ta agvestido camin nga mapan
idiay ili nga Calanutian.

Ay ina ngamin Namongan
ina yaoatmo man
daydi balitoc a quinaoicao
napanna piman siningdanan
daydi purao a caoitan.

Casta met a inna siningdanan
di asona a burburan
a pasaqui nga ulayan
quet idinto a inna siningdanan
nagrobuaten a napan.

Inobbana met di caoitan
a manoc a carurayan
ay anacco ngamin Lam-ang
Dios ti comoyog caniam.

Aluadam met ti pagnaam
iti dalanmo nga mapan
ta dica mt pangduaan
ti lasatem a capeggadan.

Isot inna guiniddan
a nagrobuaten ni Lam-ang
a napan idiay Calanutian
nga ili ni Dona Ines Cannoyan.

(Maigibusto)

Ibanag Language: Numbers

0 = awan

1 = tadday
2 = dua
3 = tallu
4 = appa'
5 = lima
6 = annam
7 = pitu
8 = walu
9 = siyam
10 = mafulu

100 = magattu
200 = dua gattu
300 = tallu gattu
400 = appa' gattu
500 = lima gattu
600 = annam gattu
700 = pitu gattu
800 = walu gattu
900 = siyam gattu

1000 = marivvu
2000 = dua rivvu
3000 = tallu rivvu
4000 = appa' rivvu
5000 = lima rivvu
6000 = annam rivvu
7000 = pitu rivvu
8000 = walu rivvu
9000 = siyam rivvu
oneilocano at g ma il